راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1395/11/27 | 

دانلود قالب مجله

راهنمای تنظیم مقالات

پیش ازهراقدامی "قالب مجله "را ازسایت دانلودکرده ومقاله خودرادرآن قالب ارسال کنید.

  ۱ . عنوان مقاله باید : مختصر و مفید باشد، در برگیرنده محتوای تحقیق بوده و بولد شود، نام کامل نویسنده یا نویسندگان و سپس رشته وآخرین مدرک تحصیلی، درجه علمی به صورت M.Sc./ B.S/ Ph.D/ M.D.) ) آنان به همراه نشانی کامل پستی، پست الکترونیکی، تلفن و فاکس نویسنده مسؤول نوشته شود. نام، نام‌خانوادگی و رتبه علمی کلیه نویسندگان مقاله به ترتیب نوشته شود و کلیه نویسندگان مقاله باید از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. باید نام نویسنده یا فردی که عهده‌دار مکاتبات است، مشخص گردد. مسوولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده نویسنده مسؤول است.

  ۲. چکیده مقاله:

  الف: چکیده مقاله تحقیقی باید حداقل حاوی ۱۵۰ کلمه و حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و شامل سابقه و هدف، مواد و روش­‌ها،یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد. ترجمه این چکیده به زبان انگلیسی نیز لازم است. از لحاظ مفهوم، چکیده فارسی و انگلیسی باید معادل هم باشند و درچکیده انگلیسی مجلات فارسی زبان، عنوان مقاله و شناسنامه نویسندگان نیز به انگلیسی باشد، کلمات کلیدی (۳ تا ۱۰ لغت مطابق اصول MeSH ) در پایان ذکر شود.

  ب: چکیده مقاله گزارش موردی باید کمتر از ۱۲۵ کلمه باشد و شامل دلایل انتخاب موضوع و هدف، مورد که خلاصه‌ای از یافته‌های بالینی، ناهنجاری آزمایشگاهی مهم، روش درمان و نتیجه درمان است، نتیجه‌گیری که خلاصه‌ای از یافته‌ها و کشفیات اصلی و علل منحصر به فرد بودن مورد است و بایستی از ۳ تا ۱۰ لغت کلیدی مطابق اصول MeSH استفاده گردد.

  ۳. مقدمه: بیان هدف تحقیق و چکیده‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق که در گذشته انجام شده است.

  ۴. مواد و روش‌ها: نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها و کنترل آن­ها، سن، جنس و سایر خصوصیات، روش‌کار، مواد و ابزارهای آزمایشگاهی مورد استفاده، نحوه تجزیه و تحلیل آماری. روش‌های آماری با جزییات کافی ذکر شود،، کشفیات عددی و خطای اندازه‌گیری قید شود، عوارض درمان و افراد خارج شده از آزمون مشخص گردد.

  ۵. اصول اخلاقی: رعایت موازین اخلاق پزشکی در تحقیقات بالینی یا حیوانی و گمنام ماندن بیمار، حفظ اسرار وی و محرمانه بودن اطلاعات بیماران ضروری است و نویسندگان ملزم به رعایت معاهدات داخلی و بین المللی در این زمینه می‌باشند

  ۶. نویسنده مسؤول باید همه وابستگی­هایی را که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع تلقی شود بیان نماید.

  ۷.یافته‌ها : یافته‌های تحقیق باید به شکل متن، جدول یا نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده درمتن باشد.

  ۸. جداول: جداول مقاله با استفاده از برنامه Microsoft Word XP و به صورت دو بعدی و سیاه و سفید تهیه  شوند. جدول‌ها بدون توجه به متن مقاله کاملاً گویا و فهم آن نباید منوط به مطالعه کامل متن مقاله باشد.

  ۹. بحث و نتیجه‌گیری : یافته‌های جدید و مهم باید با یافته‌های موجود در منابع مقایسه شود و دلایل قبول و رد آن­ها مورد بحث قرار گیرد، از تکرار یافته‌ها خودداری شود، مروری بر مقالات گذشته در این بخش گنجانده شود، محدودیت‌های مطالعه باید مورد توجه قرار گیرد، راه‌کارهای جدید و فرضیه‌های جدید پیشنهاد گردد، یافته‌های جدید با یافته‌های پیش‌بینی شده مقایسه شود . بخش آخر باید شامل نتیجه‌گیری نهایی باشد .

  ۱۱. تشکر و قدردانی: از کلیه افراد یا سازمان‌هایی که در تدوین مقاله و گردآوری مطالب همکاری نموده‌اند در این قسمت تشکر به عمل می­آید.

  ۱۲. مآخذ انگلیسی:

  الف-۱) مقاله نشریه استاندارد: شش مؤلف اول را با جدا سازی توسط ویرگول ذکر نموده و سپس عبارت et al . را اضافه نمائید (توجه داشته باشید et al یک لفظ فرانسوی بوده و به معنی "و دیگران" است. بنابراین قبل از آن کلمه and را استفاده نکنید). در صورتی که مقاله کمتر از ۶ نویسنده داشته باشد همه آن­ها باید به طوری نوشته شوند که نام‌خانوادگی در ابتدا با حرف اول بزرگ و سپس با یک فاصله اولین حرف نام اول به صورت بزرگ آورده شود. در حالت ۳ اسمی بودن حرف اول اسم دوم و اول پس از نام خانوادگی آورده شود. برای موارد دیگر به مثال زیر توجه کنید.

  • Vega KJ, Pina I, Krevsky B, Parkin DM, Clayton D, Black RI et al. Childhood of Leukemia in Europe. Br J Cancer ۱۹۹۶; ۷۳: ۱۰۰۶-۱۰۱۲ .

  الف-۲) سازمان به عنوان نویسنده:

  • The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress, Safety and performance guidelines. Med J Aust ۱۹۹۶; ۱۶۴: ۲۸۲-۲۸۴ .

  الف-۳) بدون نام نویسنده:

  • Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. ۱۹۹۴; ۸۴: ۱۵ .

  الف-۴) شماره همراه قسمت

  • Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem ۱۹۹۵; ۳۲ (pt ۳): ۳۰۳-۳۰۶ .

  ب) کتب و سایر مونوگراف‌ها

  ب-۱) نویسندگان شخصی

  • Ringsren MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. ۲nd Ed. Albany (NY) Delmar Publishers; ۱۹۹۶ .

  ب-۲) سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر

  • Institute of medicine (US). Looking at the future of the medical program, Washington: The institute ۱۹۹۲ .

  ب-۳) فصلی از یک کتاب

  • Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertensions: Pathophysiology, diagnosis and management. ۲nd Ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P.۴۶۵-۴۷۸ .

  ب-۴) پایان نامه

  • Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ; ۱۹۹۵ .

  ج) مقاله نشریه در قالب الکترونیکی

  • Morse SS. Factors in the emergence of infections disease. Emerg Infect Dis [serial online] ۱۹۹۵ Jan-Mar [cited ۱۹۹۵ Jun ۵]; ۱(۱): [۲۴ screens]. Available from URL: Http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

  مآخذ فارسی

  منابع بایستی به انگلیسی ترجمه شوند و نام مجله نیز بر اساس لیست کمیسیون نشزیات پزشکی کشور به اختصار درج شود. برای مثال:

 • Jazani N, Babazadeh H. Determination the rate of methicillin resistant and enterotoxigenic staphylococcus aureus in different kinds of creamy pastries sold in some of pastry shops in Urmia. Urmia Med J ۲۰۱۳; ۲۴(۱): ۴۵-۵۱. (Persian)

        .استفاده شودEND note  توجه: برای نوشتن منابع بهتر است از برنامه

  چک لیست راهنمای نویسندگان مقاله

  ۱. دانلود"قالب مجله" ازسایت

۲- تک تک  بخش‌های مقاله را (عنوان،اسامی نویسندگان،چکیده و...)  کپی کرده و پس از هایلایت نمودن بخش مربوطه درقالب (عنوان ، اسامی نویسندگان ، چکیده و...) برروی همان  قسمت موردنظردرقالبpaste فرمودهpaste :merge formating و ازطریق سایتارسال فرمایید 

   ۳. مقاله ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:

  - چکیده وعنوان مقـاله به دو زبان فارسـی و انگلیسی به همر اه نا م کامل و آخرین مدرک تحصیلی، تلفن و نشانی کامل پستی و پست ‌الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان ‌مقالات و لغات کلیدی

  - مقدمه

  - مواد و روش‌ها

  - یافته‌ها (شامل جداول، نمودارها یا تصاویر به­ترتیب ارایه شده در متن)

  - بحث

  - نتیجه‌گیری

  - منابع

  - چکیده انگلیسی مقاله

   ۴. در صورت وجود، تائیدیه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه یا منطقه مربوط ضمیمه شود، و ذکر همه وابستگی­‌هایی که احتمالا ایجاد تعارض منافع خواهند کرد.


دفعات مشاهده: 12142 بار   |   دفعات چاپ: 984 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه ایده های نوین روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Psychology New Ideas

Designed & Developed by : Yektaweb